LA PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia obre una porta al desenvolupament interior i permet que la persona aprengui a utilitzar els seus propis recursos per a solucionar aquells problemes que li impedeixen viure amb plenitud, equilibri i benestar.

A algunes persones els pot resultar difícil prendre la decisió de recórrer per primera vegada a un psicòleg. Conscient d’això, presto especial atenció a aquest primer contacte, procurant que la persona es senti còmode, atesa i entesa.

Plantejo una primera visita presencial on establim contacte personal amb el/la sol·licitant del servei (o sol·licitants en els casos de parelles i famílies) i en la que procedeixo a fer una recollida de dades exhaustiva a través d’una entrevista semiestructurada. L’objectiu d’aquesta primera trobada és conèixer el màxim possible sobre la persona/es i sobretot, del seu problema i motiu de malestar.

En aquesta mateixa sessió, ja amb la informació bàsica recollida i abans de seguir avançant en el procés terapèutic, informo i assessoro la persona sobre com veig la situació a priori, si caldria o no seguir amb unes sessions més d’exploració i sobre com plantejaria en el seu cas el procés terapèutic (quines serien les característiques i metodologia utilitzades). Al final de la sessió, sense cap tipus de compromís, es tractarà de valorar de forma conjunta si el servei oferit s’ajusta a les necessitats i interessos personals del/la sol·licitant.

Per la meva part, en el cas de considerar que la problemàtica que presenta la persona (família, parella…) no pot ser tractada degudament perquè no forma part del meu repertori de competències professionals, procediré a fer la derivació professional corresponent.

Entenc el tractament com un compromís, com un pacte que s’estableix entre el pacient i el professional de forma voluntària i ferma. Per aquest motiu, és de vital importància que el pacient es mostri col·laborador en tot allò que se li requereixi per tal d’assegurar en major mesura l‘èxit del tractament.

Tipus de teràpia que ofereixo:

Rangs d’edat i problemàtiques que tracto

Ofereixo tractament i suport psicològic a joves (a partir de 15 anys) i adults (a nivell individual, en parella i/o família). Entre les múltiples problemàtiques existents, estic habituada a treballar amb les següents:

Problemes d’ansietat i d’altres associats

Problemes de l’estat d’ànim

Problemes de personalitat, relació i/o control dels impulsos

Altres

Fases del procés
Tot i que cada teràpia cursa de forma totalment personalitzada, habitualment se segueixen diferents fases:

Durada del procés
En relació a la durada del tractament en general, cal tenir en compte que pot variar àmpliament en funció de cada cas, ja que depèn de múltiples factors. Entre aquests factors es destaquen: la complexitat i el tipus de problema, la motivació de la persona/parella/família i els objectius que es plantegin.
En general, la durada de les sessions serà d’una hora (només en casos excepcionals poden perllongar-se fins a un màxim d’una hora i mitja).ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA

A vegades, algunes de les persones que acudeixen al psicòleg cercant ajut professional en realitat requereixen una orientació psicològica, i no necessàriament d’un procediment basat en la psicoteràpia. Ocorre en molts casos doncs, que la persona pot no tenir clar quan necessita un tipus d’ajut o altre.

L’orientació psicològica és una ajuda professional que s’aplica a persones que es troben davant de situacions noves o conflictives per a elles (realitzar un canvi professional o d’empresa i haver d’adaptar-se als seus requeriments, constituir una família i atendre-la, inserir-se en l’àmbit laboral per primera vegada, prendre una decisió important, etc.) i per a les quals senten que no disposen de les estratègies d’afrontament ni dels recursos necessaris per a la seva resolució. En aquests casos, és possible que la persona comenci a generar ansietat i d’altres símptomes molestos.

A diferència de la psicoteràpia (la qual s’aplica a persones que presenten determinats tipus de trastorns emocionals o dificultats que han anat adquirint una condició de cronicitat en el temps i que interfereixen notablement en el seu funcionament psicosocial), l’orientació psicològica presenta un caràcter més aviat preventiu i cal aplicar-se quan la problemàtica o situació és circumstancial i els seus efectes sobre el funcionament de la persona no han adquirit un caràcter crònic i/o estable.

Així doncs, hi haurà casos en els quals una o diverses entrevistes d’orientació poden ser suficients per a proporcionar la informació necessària a la persona a fi que aquesta pugui resoldre la situació problemàtica que estigui vivint de forma exitosa i amb els seus propis recursos, mantenint el seu benestar i equilibri emocional.

Rangs d’edat i problemàtiques que tracto
Ofereixo orientació psicològica a joves (a partir de 15 anys) i adults (a nivell individual, en parella i/o família). El ventall de temes a abordar és realment extens. A tall d’exemple, alguns dels temes habituals que atenem en orientació psicològica fan referència a:

Fases i durada del procés
En els casos d’orientació psicològica, les fases que seguim al llarg del procés solen ser les mateixes que en un procés psicoterapèutic (en la seva forma). No obstant, com ja explicàvem unes línies més amunt, degut al seu caràcter preventiu i a que les problemàtiques que abordem no han adquirit un caràcter crònic i/o estable en el temps, el pronòstic sol ser bo i la durada general del procés, més breu.
En general, la durada de les sessions serà d’una hora (només en casos excepcionals poden perllongar-se fins a un màxim d’una hora i mitja).SERVEI D’ADMINISTRACIÓ, CORRECCIÓ I INTERPRETACIÓ DE PROVES PSICOMÈTRIQUES

Sota demanda específica per part dels diferents professionals de l‘àmbit de la salut mental o d‘altres, ofereixo els meus serveis en l’administració, correcció i interpretació de proves psicomètriques en múltiples àmbits: clínic, escolar, rrhh, etc.

Es tracta d’un servei que té l’objectiu final d’aportar al professional que el sol·liciti, informació detallada sobre el resultat d’una determinada prova psicomètrica.

Aquesta informació és obtinguda a través d’una rigorosa interpretació de les puntuacions de la prova i es basa en criteris objectivats i baremats, els quals vénen definits pel manual de procediment de la prova seleccionada.

En cap cas serà possible que el terapeuta o professional que sol·liciti aquest servei estableixi diagnòstics ni conclusions definitives basades exclusivament amb el resultat d’aquestes proves, ja que per a poder realitzar un diagnòstic mèdic amb la màxima fidelitat i exactitud és necessari haver integrat tota la informació factible sobre la persona i la seva problemàtica, obtinguda principalment a través de vàries sessions d’exploració amb la mateixa.

A més a més, caldrà haver procedit al plantejament, contrastació i refutació de les hipòtesis que s’hagin considerat versemblants. Aquesta fase és imprescindible pel correcte establiment d’un diagnòstic.